Info

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening stilles følgende krav:

Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf:

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Endvidere stilles følgende krav
  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten.
  2. Foreningen skal have en bestyrelse.
  3. Foreningen skal være demokratisk opbygget.
  4. Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
  5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
  6. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
  7. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og overskud/formue må ikke tilfalde enkeltpersoner.

Krav til bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt, at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Yderligere vejledning hos Udvikling, Kultur og Erhverv, telefonnummer: 8794 7000