Info

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som medfører barrierer i forbindelse med dit job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kan du være berettiget til at få bevilget hjælpemidler.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at du kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Hvad indebærer bevilling af hjælpemidler?

For at få bevilget hjælpemidler efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det en betingelse, at:
• hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
• udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
• hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
• hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ligger hos jobcenteret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud.

Du har mulighed for at vedhæfte helbredsmæssige oplysninger, prisoverslag eller andre relevante oplysninger sidst i selvbetjeningsløsningen.

Ansøgningen behandles efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15 f-j eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 172-173, 178-179 eller Integrationsloven § 24a, stk. 2.