Info

Kort med arealinformationer til brug ved kortbilag, der skal vedlægges ansøgningen (matrikler, boringer, udledningssted og andre relevante oplysninger) kan findes på følgende hjemmeside: Danmarks Arealinformation

Du kan med fordel have følgende bilag klar inden udfyldes af formularen, så disse kan uploades undervejs:
  • pdf Afstandskrav, som skal vedlægges ansøgningen sidst i forløbet.
  • kortbilag med indtegning af indvindingens placering. På samme kort indtegnes husholdningsboringer/brønde i området indenfor 500 meter, hvis disse forekommer.
  • Ejer ansøgeren ikke matrikler, hvorpå boringerne etableres skal ejers accept vedlægges.
  • Kort med markering af udledningssted for oppumpet grundvand fra ren- og prøvepumpningen.
  • Kort med markering af arealer/matrikler, der ønskes vandet skal vedlægges.
  • I forbindelse med ansøgning om etablering af indvindingsboringer skal der udfyldes og indsendes et VVM-ansøgningsskema (miljøscreening). Skemaet finder du på kommunens hjemmeside