Info

Skemaet skal udfyldes i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af autoværksteder.

OBS!
Ved etablering m.v. af autolakeringsanlæg, undervognshandlingsanlæg og vaskehaller skal der fremsendes særskilte oplysninger.

Anmeldelsen omfatter
  • Etablering herunder flytning af virksomhed
  • Bygningsmæssige udvidelser/ændringer
  • Driftsmæssige udvidelser/ændringer


  Materiale der skal vedlægges anmeldelsen
  Der skal vedlægges en tegning i passende målestok, som viser virksomhedens placering på ejendommen i forhold til omgivelserne.
  På tegningen skal fremgå:
   • værksteds- / produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag
   • forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luft-forurening (herunder placering af afkast)
   • afløbsforhold
   • placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag


   Vidste du at...
    • koncentrationen af slibestøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m3
    • den afkastede luft for slibestøv skal have en hastighed på mindst 8 m/sek.
    • tilhørende afkast skal føres minimum 2 meter over tagryg og nogle gange højere
    • afkast til udledning af udstødningsrøg, svejserøg og rensemiddeldampe skal føres min. 1 meter over tagfladen, hvor afkastet er placeret
    • der skal føres driftsjournal
    • der skal søges om tilladelse til udledning af spildevand, som ikke er sanitært spil-devand
    • støjende aktiviteter skal på visse autoværksteder ske indendørs for lukkede porte og døre
    • affald skal opbevares forsvarligt, så forurening af jord og grundvand undgås
    • farligt affald og kemikalier skal opbevares efter Assens Kommunes forskrifter (nyt vindue).


    Lovtekst
    Bekendtgørelse Nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (nyt vindue).