Info

1. Parter i sagen
Efter hegnsloven kan hegnssag ved Hegnsynet i almindelighed kun rejses af grundejere. En hegnssag skal rejses af samtlige ejere af ejendommen. Ejendommens lejer eller forpagter kan ikke rejse en hegnssag ved Hegnsynet.
Klager skal afgive oplysninger om ejeren eller ejerne af naboejendommen, som skal indkaldes til hegnssynsforretningen.

2. Sagsfremstilling
Klager skal beskrive de forhold, som klager er uenig med sin nabo (modpart) om, og som klager derfor ønsker, at Hegnsynet skal bedømme.
Bemærk: Hegnsynet kan kun behandle sager, hvor der foreligger en konkret hegnstvist. Hegnsynet kan ikke afgive udtalelser eller tage stilling til hypotetiske sager. Hegnsynet kan derfor ikke udtale sig generelt uden tilknytning til en konkret og aktuel hegnstvist.

3. Påstand
Klager skal beskrive sin påstand, dvs. det resultat som klager ønsker at opnå med indbringelse af sagen for Hegnsynet.
Klager kan godt nedlægge flere påstande. Det er vigtigt at klagers påstand(e) er præcist formuleret, således at det er helt klart for Hegnsynet, hvilket resultat klager ønsker, at Hegnsynet skal komme frem til – f.eks. at et bestemt hegn fjernes eller en bestemt højde fastsættes eller lign.

4. Supplerende oplysninger og dokumentation
Gælder der servitutter, lokalplaner, fredningskendelser, særlige hegnsbestemmelser eller andet med særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen, skal klager fremlægge dokumentation herfor under hegnssagen. Tilsvarende gælder, såfremt klager vil påberåbe sig kort, skitser eller lignende.
Tinglyste servitutter fremgår af tingbogen www.tinglysning.dk. Lokalplaner findes på kommunens hjemmeside.

5. Vederlag for Hegnsynet
Det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale. Hegnsynet kan dog også træffe afgørelse om, at beløbet fordeles mellem parterne. Læs mere på www.assens.dk/hegnsyn