Info

Hvornår kan bopælspligten fraviges eller udskydes?
Der vil være mulighed for efter ansøgning at give ejeren/lejeren tilladelse til at fravige eller udskyde opfyldelsen af bopælspligten i en af de 8 byer - Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker - i følgende situationer:

1. Såfremt ejer/lejer har arbejde på Bornholm og behov for en bolig men ønsker at bevare sin folkeregister-adresse uden for Bornholm (pendlerreglen). Tilladelsen kan gives til både ejere og lejere og gælder, så længe ansøger har arbejde på Bornholm.

1 a. For at kunne komme under denne dispensation, skal personen som udgangspunkt fremsende en ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at personen er ansat på Bornholm. Dette gælder dog ikke for selvstændige, som ikke har en ansættelseskontrakt.
BRK undersøger med andre ord arbejdets art, da man umiddelbart ikke kan opfylde betingelserne for dispensationen ved at være forfatter eller lignende, hvor man ikke kan godtgøre, at arbejdets art gør, at man har behov for en bolig på Bornholm for at kunne udføre sit arbejde på Bornholm.

1 b. Herefter undersøger BRK, om arbejdet er af et sådan omfang og varighed, at dette kan danne grundlag for en dispensation. Her er udgangspunktet, at arbejdet i gennemsnit skal udgøre ca. 4-5 fulde arbejdsdage om ugen på Bornholm. Ansættelsen skal ligeledes være af en vis længde, da man ikke kan opfylde kravet til dispensationen, hvis man f.eks. kun er ansat i ca. 1 måned.

2. Såfremt en ejer vurderer, at der er behov for at foretage en omfattende ombygning af boligen, kan ejeren få tilladelse til at udskyde opfyldelse af bopælspligten i maksimalt 3 x 1 år (renoveringsreglen).
For at komme under denne dispensation skal der være tale om en omfattende renovering, hvor det ikke vil være muligt at anvende ejendommen som helårsbolig.

3. Særlige forhold i øvrigt
Efter BRK's praksis gives der kun dispensation efter denne dispensationsmulighed i helt særlige forhold, som gør, at bopælspligten ikke kan opfyldes.

BRK er altid forvaltningsretligt forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering, hvorfor ovenstående kun er vejledende.

Alle tilladelser vil altid være:
• Personlige,
• begrænset til den tid, hvor grundlaget for tilladelsen er til stede, ud over at en tilladelse i afgørelsen kan være begrænset til en bestemt varighed og
• på betingelse af, at boligen ikke udlejes til ferie- og fritidsformål eller anvendes til andre midlertidige ophold.

Ud over ovennævnte muligheder gælder den praksis, at hvis en bolig er sat til salg, kan ejeren undlade at opfylde bopælspligten i den periode, forudsat at udbudspris og salgsbestræbelser følger markedsvilkårene.
I salgsperiode kan ejendommen altså stå tom, men ejendommen må ikke anvendes til ferie- og fritidsformål eller andre midlertidige ophold.

Bemærk:
Afgivelse af ukorrekte oplysninger til en offentlig myndighed kan straffes med bøde eller fængsel jf. straffeloven kap. 17