Info

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

§ 80 a.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejere af ejendomme, der påtænkes udlejet til beboelse, skal anmelde den påtænkte udlejning til kommunen senest 30 dage inden lejekontraktens indgåelse.
Det gælder dog ikke ejendomme, som har været udlejet inden for de seneste 6 måneder, regnet fra udløbet af den seneste lejekontrakt og som er opført senest 40 år før datoen for anmeldelsen.
Kommunalbestyrelsens beslutning offentliggøres 3 måneder før anmeldelsesordningen træder i kraft.

Kommunalbestyrelsen fastsætter den nærmere procedure for anmeldelse, herunder eventuelle formkrav.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan foretage besigtigelse af ejendomme, der er anmeldt til udlejning, efter stk. 1.

Kommunalbestyrelsen giver senest 15 dage efter anmeldelsen af udlejningen ejeren af ejendommen meddelelse om, hvorvidt der er truffet beslutning om besigtigelse af ejendommen, eller om der skal indhentes andre oplysninger om ejendommen.

Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen kan inden for 30 dage efter anmeldelsen af egen drift indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet efter proceduren beskrevet i § 106 a, stk. 2, i lov om leje, hvis ejendommen ved besigtigelse, efter stk. 2 vurderes at være behæftet med væsentlige og alvorlige vedligeholdsmangler, der gør boligen mindre egnet til beboelse, uden at boligen dog kan kondemneres efter § 76.

Stk. 4.
Kommunalbestyrelsen kan, hvis ejendommen kondemneres efter § 76, stk. 1, gennemføre genhusning efter kapitel 8 helt eller delvist for ejerens regning, hvis
1) ejeren af en ejendom har undladt at anmelde en påtænkt udlejning til kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1, eller
2) ejeren tillader en lejer at flytte ind i ejendommen, inden fristen på 30 dage før lejekontraktens indgåelse, jf. stk. 1, er udløbet.