Info

Vejledning om sløjfning af olietank

Hvornår skal sløjfning anmeldes
Når brugen af et tankanlæg (tank og rørsystem) varigt ophører, skal det sløjfes og meddelelse herom indgives til tilsynsmyndigheden (Lolland Kommune).

Hvem skal anmelde sløjfning
Ejeren af tanken har det lovgivningsmæssige ansvar for afmelding med oplysning om, hvordan sløjfningen er udført.

Regler for sløjfning
Inden selve sløjfningen skal det sikres, at eventuelt restindhold af olie i tank og rørsystem er fjernet.

Sløjfning skal herefter udføres ved, at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes (lukkes), så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Såfremt tanken er nedgravet kan sløjfningen ske ved at tank og rørforbindelser graves op og fjernes fra ejendommen. Det anbefales, at du lader et firma med erfaring i jordforurening dokumentere, at tankgraven er ren. Som udgangspunkt gøres dette ved, at der udtages en analyse (bland prøve bestående af 5 stik hhv. 3 stik i bunden og 2 stik i siderne), hvis man skal være sikker på, at der ikke er forurening i tankgraven.

Hvis tanken ikke graves op og ligger på et areal, hvor færdsel med tunge køretøjer finder sted, bør det overvejes om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Registrering i BBR
Med henblik på ajourføring af Bygge- og Boligregisteret (BBR) skal meddelelse ske til kommunen ved, at indsende dette skema i udfyldt stand. Kommunen vil, når alle nødvendige oplysninger er modtaget, rette ændringerne om olietanke og varmekilde i BBR.

Forsikringsdækning i forbindelse med eventuel olieforurening fra olietanken
Olietanke under 6000 liter er omfattet af en forsikringsordning, som dækker udgifter til oprensning af forurenet jord i forbindelse med forurening fra olietanken. Forsikringen dækker kun indtil 6 måneder efter, at en lovlig olietank varigt er taget ud af drift.

Det er derfor vigtigt, at du straks kontakter kommunen, hvis du opdager, at din tank har givet anledning til forurening.

Salg og anden anvendelse af sløjfet tank
Salg eller anden overdragelse af en typegodkendt tank er ikke lovlig med mindre, der medfølger: tankattest eller ydeevnedeklaration, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer, hvor det fremgår at olietanken er lovlig.

Følgende anlæg må ikke genbruges: nedgravede sløjfede anlæg, anlæg som har været benyttet til opbevaring af andet end olieprodukter samt olieprodukter som kræver opvarmning for, at kunne transporteres.