Info

Vejledning om etablering af olietank

Hvilke tanke skal anmeldes forud for etablering?
Etablering af underjordiske tankanlæg (tank og rørsystem) på 100.000 liter eller derunder og
overjordiske tanke på 200.000 liter eller derunder, skal meddeles til tilsynsmyndigheden (Lolland Kommune).

Tidsfrist for anmeldelse
Meddelelsen skal ske 4 uger før arbejdet påbegyndes. Ved etablering af olietanke under 6000 liter dog senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Husk der skal vedlægges en skitse med angivelse af tankens og rørsystemets placering.
Olietanke skal desuden monteres/tilsluttes af en sagkyndig og være udstyret med overfyldningsalarm.

Særlige forhold omkring villaolietanke
Villaolietanke er tanke under 6.000 liter, der tilsluttes et oliefyringsanlæg, som anvendes til
bygningsopvarmning (uanset om der er tale om privat eller erhvervsmæssig brug).

Rørforbindelser mellem villaolietank og forbrugssted skal være enstrenget, uden samlinger i jorden.

Overjordiske villaolietanke i stål, skal opstilles på et varigt stabilt underlag. Plasttanke skal placeres på et tæt underlag. Hvis den står udendørs, skal den placeres på en plastdug således at evt. utætheder kan lokaliseres.

Registrering i BBR
Med henblik på ajourføring af Bygge- og Boligregisteret (BBR) skal meddelelsen ske til kommunen ved at indsende dette skema i udfyldt stand. Kommunen vil, når den har modtaget alle nødvendige oplysninger, rette oplysninger om ændring i olietanke og eventuelt ændring af varmekilde i BBR.

Typegodkendte tanke
Anlægget (tank og rørsystem) skal være typegodkendt eller CE-mærket. Dette fremgår af tankattesten.