Info

VEJLEDNING OM SLØJFNING AF OLIETANK

HVORNÅR SKAL SLØJFNING ANMELDES?
Når brugen af et tankanlæg (tank og rørsystem) varigt ophører, skal det sløjfes og meddelelse herom indgives til tilsynsmyndigheden (Lolland Kommune).

HVEM SKAL ANMELDE SLØJFNING?
Ejeren af tanken har det lovgivningsmæssige ansvar for afmelding med oplysning om, hvordan sløjfningen er udført.

REGLER FOR SLØJFNING
Inden selve sløjfningen skal det sikres, at eventuelt restindhold af olie i tank og rørsystem er fjernet.

Sløjfning skal herefter udføres ved enten at fjerne tanken fra ejendommen eller at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes (lukkes), så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Ved opgravning af en nedgravet tank anbefales det, at du fremsender dokumentation til kommunen i form af billeder eller faktura. Dette vil ofte være en stor fordel i forbindelse med køb/salg af ejendommen.

Ligeledes anbefales det, at du lader et firma med erfaring i jordforurening dokumentere, at tankgraven er ren. Som udgangspunkt gøres dette ved, at der udtages en analyse (bland prøve bestående af 5 stik hhv. 3 stik i bunden og 2 stik i siderne), hvis man skal være sikker på, at der ikke er forurening i tankgraven.

Hvis den nedgravede tank ikke graves op og ligger på et areal, hvor færdsel med tunge køretøjer finder sted, bør det overvejes om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

REGISTRERING I BBR
Med henblik på ajourføring af Bygge- og Boligregisteret (BBR) skal meddelelse ske til kommunen ved, at indsende dette skema i udfyldt stand. Kommunen vil, når alle nødvendige oplysninger er modtaget, rette ændringerne om olietanke og varmekilde i BBR.

SALG OG ANDEN ANVENDELSE AF SLØJFET TANK
Salg eller anden overdragelse af en typegodkendt tank er ikke lovlig med mindre, der medfølger: tankattest eller ydeevnedeklaration, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer, hvor det fremgår, at olietanken er lovlig.

Følgende anlæg må IKKE genbruges: nedgravede sløjfede anlæg, anlæg som har været benyttet til opbevaring af andet end olieprodukter samt olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres.