Info

Krav til etablering af autoværksted, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 5:

Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

1) Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.

2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav op-fyldes.

3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.

4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.

5) Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.